Tag Archives: máy in 3d dành cho trường học

Công nghệ in 3D trong giáo dục

Một cuộc cách mạng trong phương pháp học tập. Phương pháp học tập thay đổi: từ quy hoạch đến việc thực hiện một mục, học sinh phát triển tư tưởng có năng suất học hỏi nhiều hơn và nhiều kỹ năng được yêu cầu hơn trong thị trường lao độ. Một cái nhìn khái quát