Category Archives: Ứng dụng

Công nghệ in 3d trong xây dựng

slide may in 3d 2.jpg

CÔNG NGHỆ IN 3D TRONG XÂY DỰNG In 3D là lớp tuần tự máy tính kiểm soát của vật liệu để tạo ra 3 hình dạng chiều. Nó đặc biệt hữu ích cho việc tạo mẫu và để sản xuất các cấu kiện hình học phức tạp.Hệ thống in 3D được phát triển cho ngành xây dựng được gọi là Máy in 3D Xây dựng .